Alle berichten van WM Ons Zeewolde

Bing- Bijltjesdag in Zeewolde.

De extra gemeenteraadsvergadering van 02 september over de integriteitsaangifte tegen raadslid Erik van Beld van de ChristenUnie zal de geschiedenis in gaan als  Bijltjesdag.

Via een live- uitzending van de Lokale Omroep Zeewolde ( LOZ) waren we getuige  van een uiterst spannende thriller .

Een thriller waarbij zelfs de best gebekte aanwezigen zich opvallend koest hielden.

Nooit eerder bracht een oppositiepartij , bij monde van fractievoorzitter Rob Smeets van Zeewolde Liberaal met zijn  integrediteitsmelding het college  van B&W en een aantal raadsleden zo in verlegenheid.

In Zeewolde heerst duidelijk  een angstcultuur onder burgers en bedrijven om misstanden aan de kaak te stellen.

De aangifte bevat 31 pagina’s waarin  over 7 onderdelen van het project Zonnepark Groenewoudseweg “gerede twijfels “bestaan.

Die “gerede twijfels”zijn van dien aard, dat de gemeenteraad unaniem heeft besloten om het bureau Bing in te schakelen om de komende 1-2 maanden de zaak tot op de bodem uit te zoeken.

Die bedenkingen richten zich tegen ontoelaatbare inmenging , belangenverstrengeling en misleiding.

Een meerderheid van de raad , 10 voor 8 tegen , heeft middels een motie het college van B&W opgedragen om de verleende Omgevingsvergunning aan projectontwikkelaar Sunvest per direct in te trekken.

Daarnaast lopen er nog 2 gerechtelijke procedures van derden tegen de komst van het Zonnepark.

Als het Zonnepark er ooit komt krijgt het mogelijk  in 2022 via het reserve -stroomnet van Liander een verbinding met een transformatorstation  aan de Bloesemlaan .

Een meerderheid van de raad , 16 voor 2 tegen , steunde de motie om het onderwerp open en transparant besturen en integriteit hoog op de agenda  te plaatsen.

Alleen de VVD stemde tegen deze motie.

De redactie van OnsZeewolde stelt graag al haar  bestanden beschikbaar aan de commissie Bing.  Dan is dat meteen maar transparant.

Wordt vervolgt ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Tijd voor Bing !

De komst van een zonnepark van 7 ha aan de Groenewoudseweg op een terrein van Staatsbosbeheer staat op losse schroeven .

Oorzaak van de discussie is de “voor”stem van raadslid Erik van de Beld van de ChristenUnie tijdens de stemming van de gemeenteraad op 28 mei j.l.

Daarbij stemden 10 raadsleden voor en 9 tegen het plan van projectontwikkelaar Sunvest.

Meer dan 2000  Zeewoldenaren tekenden een petitie tegen de komst van het zonnepark op die plek.

Bij die “voor”stem van van de Beld  zou sprake zijn van integriteitsschending.

Burgemeester Gorter vindt dat het raadslid “niet zorgvuldig” is geweest , maar nam hem wel direct in bescherming.

Van de Beld nam eerder zitting in een adviescommissie van Staatsbosbeheer over de komst van het zonnepark.

Die commissie bestond uit tenminste van de Beld , een ambtenaar van de gemeente Zeewolde (op advies van wethouder Suithoff (CU)en van der ES(VVD))  en een bestuurslid van ZeewoldeZon.

ZeewoldeZon ontving in 2017 een bankgarantie in de vorm van een borgstelling  van de gemeente Zeewolde van € 200.000,– euro om zonne-energie te promoten .

Wethouder Suithoff heeft duurzaamheid in zijn portefeuille en wethouder van der Es gaat o.a over bestemmingsplannen .

Ook is er een mogelijk zakelijk verband tussen de stichting ZeewoldeZon , energieleverancier Leon  en een leverancier van de zonnepanelen .

Leden van ZeewoldeZon zijn verplicht om hun energie af te nemen bij Leon .

Dat lijkt op verplichte winkelnering met verkapte gemeentelijke steun.

Kortom , belangenverstrengeling alom en tijd voor Bing.

Aan onderwerpen is daarvoor in Zeewolde geen gebrek.

Woensdag  2 september is er een extra gemeenteraadsvergadering  over de belangenverstrengeling .

NB:

Bing staat voor Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten en doet onderzoek naar de onkreukbaarheid van het openbaar bestuur en de ambtelijke en bestuurlijke integriteit er van.

Binnenkort meer ,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde bedankt !

Mede namens de buurtbewoners van de Krypton , de Seleen , het Radon en omgeving willen wij u hartelijk bedanken en feliciteren met uw overwinning inzake de Orac ZW07.

Wij willen u ook bedanken voor de prettige samenwerking en de ongekende burgerparticipatie !

Wij willen u ook hartelijk  bedanken voor de nieuwe speeltuin en het bijzondere speelwerktuig dat wij daarbij zomaar als extra gratis kregen aangeboden .

Uw zorg voor de (verkeers)veiligheid en de hygiëne van onze  kinderen is ongekend !

Wij willen u dan ook extra bedanken voor de open overlegstructuur en uw ongekende wijsheid en vakmanschap.

En in het bijzonder willen u bedanken voor het feit dat onze (klein) kinderen nu vooral voor de toekomst een veilige en schone speelplek hebben gekregen.

 

Uit aller naam ,

Sipke Veenstra

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde gaat afvalcontainer in nieuwe speeltuin plaatsen .

De soap rondom de veelbesproken ondergrondse afvalcontainer  ZW07 .

De Raad van State heeft op 5 augustus uitspraak gedaan en daarbij de bezwaren van omwonenden tegen het plaatsen van een afvalbak in een speelplaats ongegrond verklaard.

De uitspraak is uitermate discutabel en zorgt voor een smerige bijsmaak.

De bewoners maakten uit het oogpunt van veiligheid voor hun kinderen bezwaar  tegen het feit dat de gemeente Zeewolde een ondergrondse afvalbak in een nieuwe speeltuin wil plaatsen.

Deze speeltuin is onderdeel van een groen/speelzone tussen 2 delen van het Bergkwartier -laag.

Nergens in het oorspronkelijke plaatsingsplan van de orac’s in Zeewolde kennen we een vergelijkbare situatie waarin een ondergrondse afvalbak onderdeel uit maakt van een speelplaats.

Bewoners op de oorspronkelijke lokatie aan de Krypton maakten op een info-avond met succes bezwaar tegen de plaats van de orac nabij ” hun”speelplaats -plan A

De gemeente , of beter HVC of nog beter het ingehuurde adviesburo verhuisde de orac daarop naar een nieuwe lokatie – plan B . Dit keer langs een fietspad maar nog steeds in een speelplaats . En onbereikbaar voor het inzamelvoertuig van HVC.

Daarom maken 8 gezinnen met 20 veelal jonge kinderen terecht bezwaar tegen dit plan, plan B . De orac ZW07 kwam nu werkelijk in hun nieuwe speeltuin !

De gemeente ziet de onmogelijkheid en de (verkeers)onveilige situatie ook in en verhuist de orac opnieuw .

Maar opnieuw krijgt de orac een plaats  in dezelfde  speelplaats – plan C.

Steekhoudende alternatieven voor zowel een betere verdeling van de aansluitingen , (bewoners moeten tot wel 350 m lopen)  of een alternatieve lokatie in het plangebied Bergkwartier worden door de gemeente niet in behandeling genomen.

List en bedrog worden door de gemeente volkomen onterecht ingezet om onder de argumenten uit te komen o.a de kosten en de  ligging van kabels en leidingen in de grond.

Van enige burgerparticipatie waar B&W van Zeewolde zo prat op gaat was geen sprake .

Het eerder door de gemeenteraad goedgekeurde plaatsingsplan voorziet in het plaatsen van 60 orac’s maar de gemeente wil daar uiteindelijk maar 59 van plaatsen.

Het wordt de bewoners snel duidelijk dat in deze zaak met 2 maten wordt gemeten en dat er sprake is van een rechtsongelijkheid met zowel politieke als ambtelijke willekeur.

Bovendien en daar gaat het om , wordt de veiligheid rondom de speelplaats ondergeschikt gemaakt aan de fouten en het belang van de gemeente en HVC.

Over deze argumenten deed de Raad van State echter in deze zaak geen uitspraak.

De verantwoordelijke gemeente-ambtenaar beloofde plechtig om de chauffeur van het inzakemelvoertuig van HVC er op te wijzen om vooral voorzichtig te zijn…

Klein detail: de orac staat nu dichter bij de speelwerktuigen dan in het oorspronkelijke plan  A !

Wel stelde de Raad van State tijdens de zitting vast , dat de vulopening van de ZW07 op 3 m uit het fietspad moet komen. Dat is in overeenstemming met het plaatsingsplan C van de gemeente. Met de afstand van 3 m kan niet meer gemarchandeerd worden.

De Raad van State voerde in haar uitspraak nog aan , dat de plaats van de ZW07 door de gemeente al een jaar geleden( juni 2019) was bepaald en dat de speelwerktuigen er nog maar sinds juni 2020 staan…

Maar zij vergeet daarbij dat de buurtbewoners vooraf wel 5 jaar keihard hebben moeten knokken om die speelwerktuigen uit het bekrachtigde  inrichtingplan er geplaatst te krijgen!

Bovendien bestaat er een wettelijke verplichting over de aantallen en de afmetingen van speelplaatsen in een woongebied en is er in de grondexplotaitie geld opgenomen voor dergelijke voorzieningen.

De bewoners hebben bij de aankoop van hun woning dus gewoon voor deze speelplaatsen betaald.

Bewoners in het Bergkwartier-hoog  moeten zelfs genoegen nemen met een speelplaats in een wadi !

Hoe deze soap verder gaat bericht ik u binnenkort.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Nieuwe speeltuin , maar kun je er ook veilig spelen ?

   

Wordt dit straks de plaats van de afvalcontainer ?

De nieuwe speeltuin aan het Radon-Krypton krijgt er , als het aan de gemeente ligt , nog een speelwerktuig bij . Maar dan in de vorm van een Ondergrondse Afvalcontainer, een Orac, de ZW07.

Na ruim 3 jaar wachten was het de afgelopen week ( week 27) dan eindelijk zover .  De speeltuin tussen de Radon en de Krypton is voorzien van speelwerktuigen.

De schommels , het duikelrek en de andere speelwerktuigen zijn door de jeugdige bewoners meteen enthousiast in gebruik genomen.

Het is er direct een gezellige drukte geworden en de hele buurt is blij.

Maar of die blijdschap lang gaat duren is maar de vraag.

De gemeente Zeewolde is namelijk van plan om in deze speeltuin een Orac te plaatsen. De ZW07.

Die plande de gemeente in het concept -plaatsingsplan  eerder op de hoek van de Argon en de Krypton nabij een speeltuin. Daar maakte de buurt met succes bezwaar tegen.

Daarop “verhuist” de gemeente de Orac ZW07 “op papier”naar het fietspad tussen de Kobalt en de Seleen.  En opnieuw in een speeltuin!

 De nieuwe speeltuin.

 

Omwonenden maakten middels een zienswijze  bezwaar tegen het definitieve plaatsingsplan vanwege de toenemende verkeersbewegingen , de verkeers(on)veiligheid ter plaatse en de combinatie spelende kinderen en een afvalcontainer .

Bovendien kan  het ” te legen “voertuig er alleen bij via het fietspad .

De gemeente erkende de bezwaren deels, met name de onveiligheid en besluit om de Orac opnieuw  “op papier” te verplaatsen.

Daarvoor koos de gemeente nu een lokatie langs de Krypton op 3 m uit het fietspad , maaaar nog steeds  in de speeltuin. Zij stelde nu voor om aan 3 zijden een hek om de Orac te plaatsen. Voor de veiligheid..

Over de verkeers(on)veiligheid werd niet meer gesproken , want volgens het draaiboek van de gemeente kwamen de gebruikers allemaal lopend of met de fiets hun restafval brengen.

Al met al was de gemiddelde loopafstand voor de 126 gebruikers inmiddels wel met 75 m toegenomen.

En de 86 gebruikers aan de Telluur, de Radon en omgeving hebben nog steeds geen Orac en moeten tot 3 km omrijden om met de auto bij de ZW07 te komen !

Er volgde nog een gesprek tussen de bezwaarmakers, de behandelend ambtenaar en verantwoordelijk wethouder Sijthoff  van de gemeente .

Daarbij heb ik voorgesteld  om de de wijk Bergkwartier-Laag in 3 delen , noord -midden en zuid op te splitsen . En bij elke  ingang van de wijk een ORAC te plaatsen, binnen de gestelde richtlijnen van de gemeente.

De behandeld ambtenaar dacht er anders over. Het alternatieve plan kostte de gemeente een extra Orac en daar lagen kabels en leidingen !

De verkeers(on)veiligheid van spelende kinderen afzetten tegenover de kosten van 1 extra container ? Dat ging de buurtbewoners veel en veel  te ver!

Daarop boden de bezwaarmakers aan , om die extra Orac dan maar zelf te betalen.

Wat koste zo’n container ? € 12.500,– per stuk .

Maar dat  is 2x meer dan waarvoor de gemeenteraad krediet beschikbaar heeft gesteld.! Hoe zit dat. ?

Wat blijkt : HVC, de inzamelaar leased de binnenbakken aan de gemeente Zeewolde maar die betaald alleen de buitenbak van de Orac. 60 stuks.

Maar dan kost het plan tenminste € 750.000,–en geen € 450.000 ?

De wethouder legde het bezwaar van de bewoners voor aan het college van B&W.

Die besliste snel . Het plan bleef zoals het was. Wat alternatief ? Wie waren die bezwaarmakers ?

Er volgde nog 1 telefoongesprek met de behandelend ambtenaar , de wethouder is niet meer voor commentaar beschikbaar.

Het plan bleef zoals het was , alternatieven waren niet gevraagd.

De ambtenaar vertelde me dat het niet zozeer ging om de kosten van die extra container Daar kwamen ze bij de gemeente wel uit vertelde hij .

Nee het ging HVC veel meer om de rijroute van het inzamelvoertuig.

Toen brak er iets in mijn begrip en adviseerde ik de buurtbewoners de gang naar de Raad van State . Die zitting was afgelopen donderdag 02 juli 2020.

Later meer.

Met vriendelijke groet,

 

Sipke Veenstra

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Zeewolde: Plannen voor datacenters op 165 ha en uitbreiding van het Trekkersveld(4 )met 40 ha.

Projectontwikkelaars hebben vergevorderde plannen voor de aanleg van een terrein van ca 165 ha voor o.a grote datacenters binnen de gemeente Zeewolde.

Het megaproject is gepland langs de Gooiseweg vanaf de Knardijk richting het huidige Trekkersveld 3.

Het huidige Trekkerveld zou in de nieuwe plannen met 40 ha als Trekkersveld 4 uitgebreid kunnen worden.

Flevoland en met name Almere, Lelystad en Zeewolde vervullen een steeds grote positie in met name de logistieke dienstverlening en de bouw  van distributiecentra.

De plannen voor het terrein van 165 ha = 1.650.000 m2 voor o.a. datacenters bevinden zich in een zeer vergevorderd stadium .

De  grootschalige en beeldbepalende ontwikkelingen aan de Gooieseweg moeten nog wel het vergunningentraject doorlopen, maar dat is een kwestie van tijd.

De uiteindelijke gebruikers van de toekomstige datacenters  zijn nog niet bekend .

Er is in Nederland veel vraag naar ruimte voor datacenters . Belangrijke randvoorwaarde’s  voor vestiging zijn daarbij schone lucht , voldoende koelwater en een uiterst betrouwbare energievoorziening.

Het initiatief en de planvorming zijn in handen van externe partijen

Binnenkort meer nieuws.

Redactie Ons Zeewolde.

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De slag om het Planetenveld.

Het Planetenveld is het kleinschalige bedrijventerrein tussen de Tarwelaan en de Aquamarijn in Zeewolde

Er zijn ca 50 midden-en kleinbedrijven gevestigd . Allemaal gevarieerde bedrijven en ondernemers die Zeewolde nodig heeft om vooral Zeewolde te kunnen blijven.

Het college van burgemeester en wethouders denkt daar nu anders over.

Zij willen het gebied tussen de Tarwelaan en Aquamarijn ombouwen naar woongebied voor arbeidsmigranten.

Dat moet natuurlijk wel stiekem gebeuren .

Het nieuws moet ook vooral niet in de krant. Transparant Zeewolde , u kent het inmiddels  goed.

De belangen van het gevestigde midden-en kleinbedrijf en hun arbeidsplaatsen kunnen barsten omwille van het (illegale) huisvestingsprobleem van burgemeester Gorter aan de Bosruiterweg.

Om de functie van bedrijventerrein naar de functie wonen mogelijk te maken moet de bestemming worden aangepast. En via het paraplubestemmingsplan Parkeren 2020  worden de parkeernormen ook meteen eventjes meegenomen om de parkeeroverlast alvast goed te praten.

Feit blijft dat de belangen van de gevestigde ondernemers en bewoners ondergeschikt worden gemaakt aan de exploitanten van de nieuwe “Polenhotels”.

Kortom het gevestigde bedrijfsleven op het Planetenveld (en het Gildenveld 2)kan barsten. Dat konden ze toch al, want van handhaving en controle door burgemeester Gorter en zijn Boa’s op illegale bewoning en allerlei randverschijnselen is al jaren geen sprake.

Klachten van bewoners en bedrijven zijn jarenlang door de gemeente genegeerd en klagers worden naar de rechter doorverwezen om daar handhaving af te dwingen.

Bestuurlijke en ambtelijke willekeur volop.

Een bestemmingsplan biedt inwoners en bedrijven in Zeewolde al lang geen bescherming meer.

Om huisvesting op bedrijventerreinen het Planetenveld mogelijk te maken moet niet alleen de bestemming worden aangepast  maar ook de parkeernorm.

Met behulp van het zgn. Paraplubestemming Parkeren 2020 moet dat stilletjes geregeld worden. De gemeenteraad weet van niets.

Immers, meer bewoners betekend meer verkeer  en meer auto.s. Al of niet van een uitzendbureau. En dus meer hinder, afgezien van toekomstige klachten van “nieuwe”bewoners over lawaai , geurhinder enz.

De smoes van B&W dat de arbeidsmigranten moeten integreren in het dorp gaat niet op. Het aantal bedden aan de Bosruiterweg wordt er namelijk niet minder door.

De slagkracht van de gevestigde ondernemers echter wel, daar hoef je geen volkshuisvesting voor gestudeerd te hebben.

Maar terug naar de feiten.

Strategisch ambtenaar Kees Vos is de door het college de aangewezen man om het varkentje te wassen.

Menigeen kent hem van zijn betrokkenheid bij de komst van de Polenhotels aan de Bosruiterweg.
Vos paste er de regels voor aan en met collega van ‘t Wout dumpte hij die regels vervolgens omwille van € 1,2 miljoen en 800-1000 illegaal gevestigde arbeidsmigranten.

Handhaven daar ? – Niet relevant en niet te doen- schreef Vos. Opnieuw bestuurlijke en ambtelijke willekeur.

Maar op het Planetenveld is meer stront aan de knikker.

Tijdens een raadsinformatie avond op 28 januari j.l.(de gemeenteraad wist nog van niets) bekende Vos dat er de afgelopen jaren , ook na tientallen klachten van omwonenden en bedrijven over o.a illegale bewoning er niet is gehandhaafd. Dat had geen prioriteit volgens Vos.( lees Gorter)
Vos intimideerde vervolgens de afgelopen weken diverse  bezwaarmakers door o.a. zijn standpunt dat zij geen belanghebbende zouden zijn .

Vos vergat daarbij niet alleen de democratische wet-en regelgeving maar ook het verplichte draagvlakonderzoek in het plangebied te houden Voordat de vergunningen worden verleend !

Vos en collega St.Maartensdijk verklaarden dat met de bouw van de studio’s en appartementen toch vast kan worden begonnen omdat er kans is op legalisering van de situatie!

Burgemeester Gorter ( als handhaver )en wethouder W van der Es (VVD)hadden zich toen allang in de coulissen verstopt ….

Het plan (van 2013-2017) is niet relevant  en volledig in strijd met de Structuurvisie Zeewolde 2022. De Bedrijfskring Zeewolde adviseerde negatief over de plannen . Van een vitaal bedrijventerrein zal geen sprake meer zijn .

Op bedrijventerrein Trekkersveld 1 en2 is de verpaupering door de verdwijning van ca 16 MKB bedrijven al volop zichtbaar.

Er kwamen alleen massa’s witte plastic zakken voor terug ….

Een vitaal Planetenveld door de gemeente in diezelfde richting dwingen kan daarom rekenen op massaal verzet van de echte ondernemers daar.

De eerste vergunning is door de gemeente Zeewolde inmiddels verleend (Marsweg 26/28 ) . De huisnummers voor deze “ studio’s en appartementen” waren zelfs al uitgegeven voordat de aanvraag werd ingediend.

En de eerste arbeidsmigranten hebben er hun intrek genomen, ook zonder dat de verbouwing is begonnen.

Bedrijven en bewoners (met een belang)kunnen t/m 10 maart hun bezwaren indienen tegen de nieuwe parkeernormen en tegen de verschillende bouwplannen.

De slag om het Planetenveld en het voortbestaan van het MKB bedrijf is begonnen.

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Ingezonden: Het raadselachtig Stilzwijgen

Ingezonden stuk: Het raadselachtig Stilzwijgen

De dorps tam-tam weet meer van “voorvallen” op de terreinen aan de Bosruiterweg (Polenhotelwoningen en Horsterwold), maar je leest er nooit iets over in de Politieberichten van de krant. Vrees voor de image van de gemeente ? Maakt het Gezag eerst een afweging van wat wel en niet de bevolking mag weten ?

Een recent door de Politie vrijgegeven lijst van “incidenten” geeft een geheel beeld van de zgn. rustoase van pais en vree aan de Bosruiterweg. Tussen 28-10-18 tot 9-09-19 waren er “incidenten” als: vervaardigen van hard drugs (Horsterwold en Pluvierenweg); gevonden drugs; talloze ruzies/twisten; diefstal,vermissing van goederen, een lijk, doodslag/moord, zware mishandeling, politie en andere diensten kwamen meermalen in actie enz.

Volgens de Politie waren het “kleine onbelangrijke zaken die overal voorkomen”. Ook van gemeentewege werd op de lijst nogal laconiek gereageerd: “Het is niet anders dan in een gewone wijk.” Het understatement van onze Burgervader dat de situatie bij het Polenhotel niet onveiliger is dan in andere wijk, is misplaatst.

De Gemeente vindt dat de publicisten van de lijst de gemeente willen schofferen. Met een “Het bericht is een storm in een glas water”, werd de ernst van deels strafbare feiten gebagatelliseerd. Wèl mogen de inwoners lezen wat er in hùn gewone wijk gebeurde: brooddronkenvechtpartijen,verkeersovertredingen, winkeldiefstal, brandjes, hennepkweek enz.
In de “bijzondere wijk” aan de Bosruiterweg – zo’n 1200 inwoners (een dorp) – gebeurde niets, althans werd nooit bekendgemaakt. Voeg daarbij dat Zeewolde wat betreft inbraken in het hoogseizoen, landelijk gezien, met 193% van alle gemeenten het hoogst scoort, dan kun je moeilijk spreken van een veilig dorp.

Dat zal wel veranderen. De coalitie van Leefbaar Zeewolde, VVD, CU en CDA wil namelijk leegstaande bedrijfspanden geschikt maken – faciliteren – voor permanente (!) bewoning door arbeidsmigranten en andere doelgroepen. Doel: integratie èn meer geld van het Rijk. Gevolgen: soortgelijke “incidenten” als aan de Bosruiterweg, waardedaling van andere panden w.o.bedrijfswoningen, aanzuigende werking vanuit de regio, geen controle, overlast (bijv.parkeren), onveiligheid enz.

Dit faciliteringsbeleid staat in de kleine lettertjes van de Realisatieagenda van Burgemeester en Wethouders, valt nauwelijks op, dus voor velen: onbekend. Het gebeurt waar u bij staat. Dat het huisvestingsprobleem moet worden opgelost, is evident. Dat kan alleen in samenwerking met omliggende gemeenten. Zeewolde lanceert het als een “verbouwingsklus”. De coalitie beloofde “Een Schone Toekomst”: “Wij (!) willen de dialoog met de samenleving en de zeggenschap van burgers vergroten.

Hoe ?
Al even raadselachtig als het stilzwijgen van genoemde publieke feiten.

Ed de Voogd

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Gemeente Zeewolde wil meer “Polenhotels” in het dorp, maar de buurt niet

Ondernemers op  bedrijventerreinen  Krachtenveld,  Planetenveld  en het Gildenveld komen in opstand tegen de plannen van de Gemeente Zeewolde om vergunningen af te geven voor de ombouw van bedrijfshallen naar kleinschalige Polenhotels .

Er is al veel langer kritiek van bewoners en ondernemers tegen overlast door illegale bewoning maar de gemeente weigerde om te controleren en te handhaven.

Die prioriteiten lagen bij het handhaven op het Recreatiepark Horsterwold.

Waar gaat het nu feitelijk om?

Op de kleinschalige bedrijventerreinen zijn tot nu toe 18 aanvragen ingediend om de bedrijfsbestemming te veranderen om de ombouw naar studio’s , appartementen en kamerverhuur met een permanente woonbestemming mogelijk te maken . Het zou gaan  om 75-150 bedden , maar er zijn ook geruchten over projecten van 100 bedden ineens (zie de rapportage in de Stentor).

De Gemeente Zeewolde staat “niet onwelwillend” tegen een aanpassing van de bestemming en verwijst daarbij  naar het inmiddels stokoude rapport Woonvisie kleinschalige bedrijfsterreinen uit 2016-2017.

“Om de leegstand van bedrijfspanden op kleinschalige bedrijventerreinen tegen te gaan”

Maar we leven in 2020 en de leegstand van toen is door de tijd achterhaald of wordt bewust in stand gehouden in de hoop op nieuwe spelregels en een betere verkoopprijs.

Bedrijfsterreinen zijn niet ingericht voor een uitgebreide woonbestemming . Het botst niet alleen wat functies en milieu- eisen betreft . Voor werken geldt hier milieuklasse 2/3 en wonen is milieuklasse 1.  Bewoners en bedrijven op hetzelfde terrein geeft altijd gezeur. Herrie , stank, gebrek aan parkeerplaatsen en verkeershinder is daar een onderdeel van .

Sterker nog , de gemeente Zeewolde is pertinent tegen wonen op bedrijventerreinen zoals het Horsterpark en het Trekkersveld.

In het kader van de nieuwe Omgevingswet moet de de aanvrager/plannenmaker  zijn plannen vooraf kenbaar maken en een verplicht draagvlak-onderzoek in de buurt uitvoeren.

Strategisch ambtenaar Kees Vos gaf 14 januari tijdens een Raadsinformatie- avond tekst en uitleg over de visie en de plannen. De ambtenaar legde daarbij een aantal bekentenissen af die de raadsleden en de toehoorders deden stuiteren.

Meer hierover op website van de gemeente; Raadsinformatie- avond 14 januari (klik op de onderstaande afbeelding om naar de opname van deze avond in het Gemeentehuis te gaan):

De huidige situatie zorgt voor overlast en is al jarenlang illegaal, op klachten is niet gereageerd en de parkeeroverlast wordt niet aangepakt.

Verantwoordelijk VVD wethouder van der Es zweeg tijdens de bijeenkomst in alle talen.

En wat blijkt er na onderzoek nog meer? Zonder dat er een vergunning is verleend zijn de huisnummers  al verstrekt. Volgens Meerinzicht om de toeslagen en uitkeringen te kunnen regelen.

Strategisch ambtenaar Kees Vos is mede verantwoordelijk voor de  omgevingsvergunningen voor o.a. de Polenhotels aan de Bosruiterweg.

Het College van B&W weigerde er vervolgens te handhaven en zorgde daarmee voor een huisvestingsprobleem dat zich nu over de hele gemeente Zeewolde uitstrekt.

De betrokken ondernemers op de bedrijventerreinen weten dus wat hun te wachten staat, wanneer zij zich niet verweren.

Het rapport  Uitwerking Visie kleinschalige bedrijventerreinen kan sowieso rechtstreeks de prullenbak in en getuigd van korte termijn politiek.

Deze kleinschalige terreinen zijn ontworpen om er werken en wonen op dezelfde kavel mogelijk te maken. Voor toen , voor nu en voor de toekomst. Doorstarters genoeg.

De ondernemer/starter bespaart op woon/werkverkeer ( CO2) bouwkosten en heeft een gemeenschappelijk belang: Ondernemen.

Het huidige aanbod van terreinen met een woon/werkfunctie  is toch al uitermate klein.

Zeewolde kent in de tijd honderden starters en doorstarters die zich daar best zouden willen vestigen. Maar dan moeten ze wel op de huidige regelgeving kunnen vertrouwen.

En dat kunnen ze nu, net als de ondernemers die zich wel aan de wet houden, blijkbaar niet.

Dat er nu panden niet verkocht worden, heeft meer te maken met een verkeerde vraagprijs (lees- te hoge vraagprijs), dan met gebrek aan belangstelling.

En het heeft zeer zeker ook te maken met een reeds zichtbare verloedering als gevolg van illegale bewoning, speculatie, (parkeer)overlast enz.

De argumentatie dat het aanpassen van de bestemming zou bijdragen aan meer woonruimte voor lokale starters en 1 persoons-huishoudens enz. is een drogredenering.

De aanvragen hebben betrekking op projectontwikkeling  in de vrije marktsector tegen de hoogste huurprijs.

De uitwerking  van de Woonvisie is feitelijk bedoeld om illegale woonsituaties te legaliseren.

Vanuit verschillende bronnen is ons gebleken dat de illegale woonsituaties(o.a arbeidsmigranten) al jaren duren en er ondanks tientallen klachten van bedrijven en bewoners  er door de Gemeente Zeewolde niet word gehandhaafd.

Het hele verhaal rondom die illegaliteit, het bedrog en de fraude eromheen neemt steeds grotere vormen aan.

Wij komen snel bij u terug over dit onderwerp!

Redaktie Ons Zeewolde.

Bijlage: Lees hier ook het ingezonden stuk van Dhr. E. de Voogd, om een inzicht te krijgen van de beleving rond dit onderwerp door een kritische Zeewoldenaar.

 

 

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Ondernemer ziet kans om honderd Polen te huisvesten op bedrijventerreinen in Zeewolde

© Ruben Schipper Fotografie

Het bedrijf Madiba Verhuur bv krijgt van de gemeente Zeewolde een preventieve dwangsom opgelegd. Als Madiba nog ooit ergens binnen de gemeente arbeidsmigranten onderdak biedt zonder vergunning, moet het betalen.

En dat terwijl er volgens Madiba juist enorm veel vraag is naar huisvesting in Zeewolde voor arbeidsmigranten, en er volop kansen liggen. Vooral in leegstaande panden op kleine bedrijventerreinen in en bij het dorp.

In Zeewolde is sprake van een grote vraag naar woonruimte voor de honderden arbeidsmigranten die werken bij logistieke centra op het bedrijventerrein Trekkersveld en bij boeren en tuinders. Toch krijgt een bedrijf dat gespecialiseerd is in het huisvesten van arbeidsmigranten nu een preventieve boete opgelegd. ,,Het bedrijf is in het verleden te vaak in overtreding geweest’’, laat woordvoerder Wilma Koekoek van de gemeente Zeewolde weten.

Ondernemer Jan van den End (65) van Madiba Verhuur bv wil er best wat over kwijt. ,,De preventieve dwangsom heeft te maken met een lange voorgeschiedenis. Ik heb in het verleden bemiddeld voor huiseigenaren op bungalowpark Buitenplaats Horsterwold die hun bungalows wilden verhuren. De bungalows zijn verhuurd geweest aan arbeidsmigranten. In eerste instantie vond de gemeente Zeewolde dat goed, maar het beleid is veranderd. Tegen negen bungaloweigenaren, die via Madiba arbeidsmigranten hadden wonen, is een dwangsom uitgeschreven.’’

Nelson Mandela
De ondernemer is een bijzondere man, die overal mogelijkheden ziet voor handel. Soms acteert hij sneller dan de regels toelaten. ,,Ik ben eigenlijk aannemer en heb asielzoekerscentra gebouwd op 180 plekken in Nederland. Ook in Zuid Afrika heb ik twintig jaar gewerkt. De naam van mijn bedrijf Madiba is de koosnaam van Nelson Mandela. Met de oud-presidenten Mbeki en De Klerk ben ik bevriend.’’

Dat Madiba Verhuur bv zich nu bezighoudt met woonruimte voor arbeidsmigranten is toeval, volgens Van den End. ,,We verkopen ook wijn, we doen fietsen- en kanoverhuur, bouw, eigenlijk van alles. Maar woonruimte voor arbeidsmigranten in Zeewolde is actueel. De behoefte is groot.’’

Polenhotel is tijdelijk
Bij het Polenhotel aan de Bosruiterweg wonen nu 1200 arbeidsmigranten, vertelt Van den End. ,,Die mogen er maar tijdelijk verblijven. Bovendien wonen ze er lang niet allemaal graag. Vooral stelletjes en mensen die langer in Zeewolde werken, zoeken andere woonruimte. Ze klagen over onveiligheid en criminaliteit in het Polenhotel. Ze vragen mijn hulp en ik wil ze helpen.’’

Burgemeester Gerrit Jan Gorter gaf vorig jaar in een interview met de Stentor aan dat hij op zoek is naar ondernemers die woonruimte in het dorp Zeewolde willen realiseren voor arbeidsmigranten die langer dan een half jaar in Zeewolde blijven werken. Gorter wil graag in gesprek met initiatiefnemers, zei hij. Onlangs gaf hij aan dat zich nog geen initiatiefnemers hadden gemeld.

Lege kantoorgebouwen
Madiba Verhuur bv pakt de handschoen op. Het bedrijf heeft op 9 januari twee principeverzoeken naar de gemeente Zeewolde gestuurd, met de vraag mee te werken aan het huisvesten van arbeidsmigranten in twee panden aan het Gildenveld en aan de Jupiterweg.

Van den End: ,,Aan het Gildenveld kunnen drie stelletjes wonen. Aan de Jupiterweg is plaats voor 26 arbeidsmigranten. Ik hoop dat dit de goede denkrichting is, waar de gemeente Zeewolde in wil meedenken. Er zijn in Zeewolde meer leegstaande bedrijfspanden. Ik kan zo honderd arbeidsmigranten huisvesten als het moet. Je bent in de wereld om elkaar te helpen, vind ik. Ik zoek en bedenk graag oplossingen.’’

Onderzoek naar wonen op bedrijventerreinen

De gemeente Zeewolde laat in een reactie weten dat er een onderzoek gaande is naar de mogelijkheden voor woonvormen op enkele kleinschalige bedrijventerreinen in Zeewolde.

Woordvoerder Wilma Koekoek: ,,Deze visie maakt zelfstandige woonvormen op de genoemde terreinen in beginsel mogelijk. Er zijn diverse plannen in voorbereiding, waarbij het voornamelijk gaat om goedkopere woonvormen, die ook geschikt kunnen zijn voor arbeidsmigranten.’’

Ze waarschuwt wel: ,,Maar er is ook veel weerstand uit de omgeving, vooral tegen kamerbewoning, zoals Madiba van plan is. Dus is het nog niet duidelijk of, en zo ja welke plannen daadwerkelijk worden vergund.’’

Bron: De Stentor

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen

VVD en D66: legaliseer permanent bewonen recreatiewoningen

Regeringspartijen VVD en D66 willen het permanent bewonen van recreatiewoningen legaliseren. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen en zien het als een mogelijkheid de druk op de woningmarkt te verlichten.

Ongeveer 55.000 mensen wonen op dit moment illegaal in een vakantiehuisje. Volgens VVD en D66 is dit een ongewenste situatie waaraan snel een einde moet komen. “Mensen die wachten op een woning en tot die tijd verblijven op een vakantiepark moet je niet criminaliseren, het is moeilijk genoeg voor hen. Mensen moeten gewoon in een recreatiewoning kunnen wonen als ze dat willen; een huis is een huis”, zegt Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD).

Gemeenten bepalen uiteindelijk of permanente bewoning toegestaan is. VVD en D66 vinden het prima dat die bevoegdheid daar ligt, omdat de gemeente “heel goed kan inschatten waar wel en niet gewoond kan worden.” Zo kan volgens hen voorkomen worden dat parken een broeinest worden van criminaliteit.

Beide regeringspartijen stellen wel een aantal eisen. Vakantiehuizen moeten voldoen aan het bouwbesluit en geschikt zijn voor permanente bewoning. De regeling geldt alleen voor huidige vakantieparken om te voorkomen dat nieuwe parken alleen voor bewoning worden aangelegd. Bedrijven die rond de parken liggen mogen geen strengere eisen opgelegd krijgen als gevolg van het toestaan van permanente bewoning.

Bron: ANP, 8 januari 2020

Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Voel je vrij om deze informatie te delen