Alle berichten van WM Ons Zeewolde

Aftredend Burgemeester Gorter: Ik heb spijt van mijn excuses

Na 18 jaar verlaat burgemeester Gerrit Jan Gorter binnenkort Zeewolde. Hij spreekt over het azc, het datacentrum en de Fabeltjeskrant.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl

Waar in Nederland moeilijk over wordt gedaan, dat kan hier wel’, weet Gerrit Jan Gorter (64) na bijna achttien jaar burgemeesterschap van Zeewolde. En dat weten ze in Den Haag ook. Asielzoekers? Zeewolde vangt ze wel op, honderden. Een nieuw datacentrum van Meta? Helemaal iets voor Zeewolde. ‘Zeewolde is voor Nederland een soort maagdelijk gebied. Men wil hier van alles.’

Pioniersgeest
De pioniersgeest in ‘s lands jongste gemeente was voor Gorter in 2006/2007 reden om zijn Overijsselse geboortegrond in te ruilen voor het nieuwe land. Gorter: ‘Toen ik het plan had opgevat om burgemeester te worden, sprak ik daarover met wat burgemeesters. “Hartstikke leuk, Gerrit Jan, je hebt veel bestuurlijke ervaring, maar word eerst lid van een landelijke partij.”’

Kletskoek
‘Ik geloof dat in die tijd alleen Gerard Rabelink in Maasbree partijloos was. Ik zou nooit lid worden van een landelijke partij, dus dat zou wel niks worden. Ik solliciteerde en niemand kon het wat schelen dat ik niet bij een partij hoorde. Het kwam wel goed uit en ik denk dat ik er in mijn bestuurlijke carrière vooral profijt van heb gehad. Het is kletskoek dat je Haagse connecties moet hebben. Partijdigheid kon mij niet in ieder geval niet worden verweten.’

Lees het gehele stuk op https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/gerrit-jan-gorter-ik-heb-spijt-van-mijn-excuses

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Aanhouders winnen: Raad van State ver­nie­tigt be­stem­mings­plan voor da­ta­cen­ter in Zee­wol­de

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (20 september 2023) het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Trekkersveld IV’ van de gemeente Zeewolde vernietigd. Het bestemmingsplan maakte de komst van een zogenoemd hyperscale datacenter mogelijk. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak staat “onvoldoende vast dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is.”

Bron: Website Raad van State, gepubliceerd op 20 september 2023

Meta/Facebook
Eind 2019 heeft Meta/Facebook het voornemen geuit om een datacenter te vestigen in Nederland. De keuze is toen op het terrein in Zeewolde gevallen. De gemeente en Meta/Facebook zijn echter geen eigenaar van de gronden. Dat is de Staat. LTO Noord, Mobilisation for the Environment (MOB), Windpark Zeewolde, Stichting DataTruc en enkele inwoners van Zeewolde kwamen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak, omdat zij van mening waren dat de uitvoerbaarheid van het plan onzeker was.

Uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan
Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak had de gemeenteraad op het moment dat hij het bestemmingsplan vaststelde “gerede twijfel” moeten hebben over de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Er was destijds een overeenkomst gesloten tussen gemeente, provincie Flevoland en Polder Networks, maar de Staat, eigenaar van een groot deel van de gronden, was niet bij de overeenkomst betrokken. Op dat moment was het ook niet zeker dat de Staat de gronden zou verkopen. In juni 2022 heeft Meta/Facebook zich teruggetrokken uit het project. Zij bouwt daar dus geen datacenter meer. Dit bevestigt het oordeel dat “onvoldoende vaststaat dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is”. Het bestemmingsplan bood die mogelijkheid ‘planologisch’ nog wel. Daarom vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan in de uitspraak van vandaag.

Samenhang
Het bestemmingsplan maakte naast een datacenter de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein ‘Trekkersveld’ mogelijk met ongeveer 35 hectare. De gemeente heeft eerder erkend dat “het niet kunnen realiseren van het datacenter gevolgen heeft voor de beoordeling van de effecten van het bedrijventerrein.” Vanwege de samenhang tussen deze delen van het bestemmingsplan heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het hele bestemmingsplan vernietigd.

Lees hier het hele bericht en alle tekst op de website van de Raad van State

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De Bosruiter is een van de grootste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in Nederland

Greenports Nederland en LTO Nederland organiseerden een bezoek naar de grootschalige huisvestingslocatie voor internationale medewerkers in Zeewolde. Aan de Bosruiterweg 14 is een van de grootste huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten gevestigd. Op 12 hectare grond bieden 120 appartementen en 120 chalets woonruimte voor 1.200 arbeidsmigranten.

Bron: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De huisvestingslocatie bestaat nu ruim 10 jaar. In 2020 merkte de gemeente Zeewolde dat steeds meer woningen in gebruik waren door arbeidsmigranten, ingehuurd door uitzendbureaus. Dat zorgde voor overlast in de wijken. Daarom is de gemeente in gesprek gegaan met uitzendbureaus om te komen tot een oplossing om deze woningen weer beschikbaar te maken voor de inwoners van Zeewolde en tegelijkertijd te zorgen voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit was een win-win situatie voor beiden, de gemeente kreeg weer woningen terug voor regulier gebruik en de uitzendbureaus meer capaciteit om arbeidsmigranten te huisvesten.

Asielzoekerscentrum
In 2012 is het complex geopend voor 600 arbeidsmigranten. In 2015 diende de eerste asielcrisis zich aan en is de gemeente gevraagd hierin te faciliteren. Dat heeft ertoe geleid dat de toenmalige woningen werden ingericht als asielzoekerscentrum (azc) en er een nieuw complex voor arbeidsmigranten naast is gebouwd. Toen 3 jaar later het azc werd opgeheven kwam vanuit de uitzendbureaus de vraag om beide locaties in te zetten voor arbeidsmigranten.

Nieuwbouw
Op dit moment maken 1.197 arbeidsmigranten gebruik van het complex voor short- en midstay. Maar inmiddels dient de volgende asielcrisis zich weer aan, wordt het huidige complex weer een AZC en zal er weer een nieuw complex voor arbeidsmigranten op het terrein gebouwd worden. De verwachting is dat dit binnen een half jaar gerealiseerd is.

Samenwerking met uitzendbureaus
De woningen worden verhuurd aan 4 verschillende uitzendbureaus. Deze verhuren weer door aan de arbeidsmigranten en zorgen ook voor beheerders in hun eigen woningen. Samen met de medewerkers van de Epe groep, de eigenaar van de locatie, zorgen ze ervoor dat alles reilt en zeilt op de locatie. Ook de wijkagent is regelmatig te vinden op het complex, maar eigenlijk gebeuren er weinig andere dingen dan in ‘normale’ wijken.

Inschrijving in de BRP
De inschrijving in de BRP is een goede samenwerking tussen de gemeente en de uitzendbureaus. Op maandag en dinsdag komen de uitzendbureaus met de arbeidsmigranten naar het gemeentehuis om in te schrijven in de BRP. Ook zorgen de uitzendbureaus dat zij op voorhand al de benodigde papieren opvragen bij de arbeidsmigranten, zodat de inschrijving vlot kan verlopen. En als de arbeidsmigrant verhuist of vertrekt naar het land van herkomst, dan geven de uitzendbureaus dit door aan de gemeente.

Draagvlak
Het draagvlak binnen de gemeente ten opzichte van arbeidsmigranten is positief. Ze horen erbij in het dorp. Ze doen mee met de activiteiten en zijn ook lid van diverse verenigingen. Zo wonen de arbeidsmigranten in Zeewolde niet alleen op deze grootschalige locatie. Agrarische bedrijven in de gemeente mogen maximaal 50 arbeidsmigranten op hun eigen terrein huisvesten. De gemeente en de brandweer controleren of deze huisvesting voldoet aan de eisen. Zeewolde bestaat nog maar 40 jaar en heeft een echte pioniersgeest. Als iets nieuws is, dan past het bij Zeewolde. Dus ook de arbeidsmigranten.

Tijdelijk verblijf
Het succes achter deze locatie ligt in de goede samenwerking van de locatie met de plaatselijke overheid en de uitzendbureaus. Het kort houden van de lijntjes tussen deze partijen zorgt voor weinig tot geen overlast op het complex. Het complex is wel echt ingericht op een tijdelijk verblijf. Als arbeidsmigranten langer in Zeewolde willen blijven, dan moeten ze een woning zoeken in het dorp. Datzelfde geldt voor gezinnen met kinderen. Daar zijn ze ook van harte welkom.

Lees het stuk ook op de website www.vng.nl

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

De Meta-erfenis en de Raad van Sate

Slechts kort leefde ik in de veronderstelling dat het normale leven na het Datacenter debacle weer zijn gewone gang kon gaan. Even ter opfrissing :

Nadat Meta op 30 juni 2022 de stekker uit haar plannen voor de bouw van het grootste datacenter van Europa heeft getrokken, worstelt de gemeente Zeewolde met de afwikkeling ervan.

Bezwaarmakende partijen ( 9 partijen)kregen  eerder het verzoek van het door de gemeente Zeewolde ingeschakelde advocatenkantoor om hun beroep in te trekken.

Met als reden : Meta heeft zich teruggetrokken, uw bezwaren zijn niet meer aan de orde.

De partijen die bezwaar maakten trapten daar niet in. Het bestemmingsplan was immers al op 16 december 2021 daartoe gewijzigd en door de toenmalige gemeenteraad vastgesteld.

De Raad van State behandelde daarom op 6 juni 2023 in een regiezitting de beroepen die zijn ingediend tegen het op 16 december 2021 vastgestelde bestemmingsplan Trekkersveld IV.

Een regiezitting is uitzonderlijk. En in dit geval bedoeld om aan de Afdeling (Raad van State) inlichtingen te geven en om het verdere verloop van de procedure te bespreken.

Tijdens deze regiezitting werden er 2 belangrijke onderwerpen besproken :

Het bestemmigsplan voorziet in de realisering van een datacenter van 166 ha . In het verweerschrift van de gemeente Zeewolde staat dat de gegadigde ( Meta/Facebook) zich heeft teruggetrokken. Om die reden zouden bezwaarmakers geen procesbelang meer hebben en hun beroep (volgens de gemeente )niet ontvankelijk moeten worden verklaard.

Als 2e argument voerde de gemeente nog aan , dat de minister in maart 2022 een voorbereidingsbesluit heeft genomen inzake datacenters in Nederland.

Het bestemmingsplan Trekkersveld IV voorziet verder in de ontwikkeling van 35 ha regulier bedrijventerrein. Deze 35 ha grond is wel eigendom van de gemeente en zij wil deze grond uitgeven voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Maar stuit daarbij inmiddels op nieuwe stikstofwetgeving.

Wat beweegt de gemeente in haar handelen en hoe nu verder?

Wordt vervolgd :

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Defensie wil met nieuwe kazerne naar Zeewolde .

Dit is het plangebied van 500ha bij de Nijkerkerbrug aangemerkt voor de nieuw te bouwen kazerne.( klik op de foto voor een vergroting).

Zeewolde heeft de voorkeur van Defensie voor het bouwen van een nieuwe kazerne .

De plannen moeten nog door het kabinet worden goedgekeurd , mogelijk eerst medio 2023.

Het geoogde  terrein heeft een oppervlakte van ca 500 ha , begrenst door de Spiekweg, de Nijkerkerweg, het Nulderpad en de Erkemederweg.

Defensie oriënteerde zich al geruime tijd op nieuwe lokaties , o.a een  in Flevoland  waar verschillende ondersteunende eenheden van de landmacht bij elkaar gebracht kunnen worden en op een concentratie van administratieve landmacht-diensten.

Defensie heeft nu in Nederland bijna 10.000 gebouwen, verdeeld over 350 lokaties.

Het merendeel van die gebouwen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en worden getransformeerd naar b.v nieuwe woningen.

In Flevoland zijn 3 lokaties en in Gelderland is 1 lokatie beoordeeld.

De voorkeur van het leger is nu gevallen op een gebied  bij de Nijkerkerbrug in de gemeente Zeewolde.

Dit gebied voldoet het best aan de randvoorwaarden die zijn gesteld (o.a bereikbaarheid)en hier wordt de minste hinder en milieubelasting verwacht voor de omgeving.

De nieuwe kazerne beoogd een moderne uitvoering te worden incl. oefenterreinen.

Voor tanks en grote schietbanen is het terrein ongeschikt en vele malen te klein.

Het beoogde kazerneterrein heeft deze oppervlakte omdat het bestaande wegenstelsel daarin een natuurlijke grens vormt. Beveiliging van het terrein speelt straks een belangrijke rol.

In het gebied zijn 8 agrarische bedrijven gevestigd . Zij zijn deels eigenaar of pachter .Een deel van het terrein is bos (Staatsbos) of natuurgebied ( van de Staat).

Als de plannen doorgaan , het is een Rijksbesluit , moeten de betrokken bedrijven worden uitgekocht en schadeloos worden gesteld .

Wellicht is verplaatsing naar een nieuwe lokatie elders ook een mogelijkheid.

LTO Flevoland pleit voor een ruimhartige regeling voor de betrokken ondernemers.

Een Rijksinpassingsplan betekend, dat het” bestemmingsplan” door het Rijk wordt vastgesteld en niet door de gemeenteraad.

De boeren zijn op 3 december persoonlijk en op 6 december in een besloten bijeenkomst in the Harber uitgebreid ingelicht door Defensie.

Het was een emotionele bijeenkomst volgens dhr. Schonewille , maar er was over en weer ook begrip volgens hem en er zijn volgens de voorlichter goede  afspraken gemaakt.

De belangrijkste vragen waren : Waarom , hoe nu met ons en wanneer ?

Het kabinet besluit medio 2023 over de definitieve  lokatie in Nederland.

De keuze voor Zeewolde  betekend een stevige positieve economische impuls , zowel voor Zeewolde als voor de regio.

Zeker op het gebied van hoogwaardige werkgelegenheid en als stimulans voor de woningbouw.

Laagwaardige werkgelegenheid kent Zeewolde als Polenhoofdstad van Nederland met alle negatieve randverschijnselen inmiddels meer dan genoeg.

Bovendien kunnen de plannen er voor zorgen  dat de ontsluiting van Flevoland sterk wordt verbeterd door de al jarenlang bepleite verbetering aan de Nijkerkerbrug en de Nijkerkerweg.

De provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde worden wel bij de plannen  betrokken , maar het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie zijn zowel de leider als de uitvoerder in het verhaal.

En dat is maar goed ook.

Later meer .

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

 

 

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Beste Bosruiterweg…

Beste Bosruiterweg,

We kennen elkaar inmiddels al een poosje . Ruim 47 jaar geleden voorzag ik je van een eerste asfaltlaag.

De naast gelegen landerijen werden door noeste werkers in cultuur gebracht. ik schreef er eerder over, zie archief OnsZeewolde.nl

Koolzaad en graan reikten van de Spiekweg tot aan de Adelaarsweg en nog veel verder.  U kent het .

Grote delen van dat polderland werden ingeplant met bomen , of kleine boompjes beter gezegd .

Duizenden boompjes , hun plaats bepaald op bevel van het fluitje , maar nog amper zichtbaar in het veld.

Met de bedoeling van de terreininrichters om er een gevarieerd landschap van de maken waarin natuur en recreatie een belangrijke rol konden spelen.

Maar anno 2022 liggen de plannen voor het gebied volslagen anders.

Niet zozeer vanwege gewijzigde inzichten, maar door projectontwikkelaar Peter Epe , die in de gemeente Zeewolde cq. burgemeester Gorter een partij vond om er zonder de benodigde bestemmingsplanwijziging jarenlang tenminste 600 arbeidsmigranten te huisvesten. En tijdelijk tot 2025.

Goed weggestopt achter die bomen en goed uit het zicht van Zeewolde.

Het bewuste terrein de Bosruiter. 21 ha. Met 15 logiesgebouwen voor destijds 600 asielzoekers.  Het “groene” terrein  inmiddels bebouwd met 140 chalets voor “poolse” arbeidsmigranten.

Het COA heeft de gemeente in mei opnieuw gevraagd om medewerking voor de huisvesting van asielzoekers.

De gemeente bij monde van BM Gorter verwees het COA door naar Peter Epe of beter HAM b.v. de projektontwikkelaar van de Bosruiterweg 16 en 14

Opnieuw zouden arbeidsmigranten hier plaats  moeten maken voor asielzoekers .

Dit is de huidige situatie.  ca 15 “logiesgebouwen en ca 120 “2kappers”.

Op het terrein moeten volgens de plannen nog “hotelaccommodaties ” voor 375 bedden wordt bijgebouwd. Gescheiden door een hek.

Het COA verbrak in 2018 zelf de overeenkomst met HAM b.v , die de vrijgekomen ruimtes in 2018 opnieuw en direct in gebruik nam als “Polenhotel,”

Om op de lokatie plaats te maken  voor asielzoekers is heel eenvoudig.

Beëindig de huidige verhuur van bedden/plaatsen aan arbeidsmigranten .

Zo simpel is het. 

HAM b.v verhuurd op deze lokaties/bedden voor arbeidsmigranten aan uitzendbureau’s .

HAM b.v moet daarin nu een keuze maken .

Of het COA wordt klant of een uitzendburo blijft klant.

Het is of/of en dus niet en/en.

Ondernemers in Zeewolde kunnen probleemloos en heel best zonder de helft van deze arbeidsmigranten.

Die werkten immers altijd al ” in de regio”.

BM Gorter voorziet echter geen problemen om de werkkampen nog meer te vergroten .

Projektontwikkelaar HAM b.v. maakt dus blijkbaar de dienst uit in Zeewolde.

Inmiddels heeft het nieuwe college van B&W positief besloten , onder de destijds gehanteerde randvoorwaarden.

Zoals een beperkte hoeveelheid statushouders, alleen gezinnen, begeleiding, voor  een beperkte periode enz…

Maar wie geloofd dat nog na de beelden in Ter Apel, Albergen en de flaters in Luttelgeest.

Volgens de ingediende plannen moet er op de Bosruiterweg 16 nu plaats bijkomen voor  375 asielzoekers in het bestaande “Polenhotel”.

Om ruimte voor deze 375 asielzoekers te maken , moeten er op het naastgelegen terrein van de ” 2kappers”, Bosruiterweg 14 , 375 nieuwe bedden voor arbeidsmigranten worden bijgebouwd .

Volgens de gemeente in een “hotelachtige zetting” om permanente bewoning te voorkomen.

11,3 m2 per persoon schat ik.

Eerder is voor het terrein echter een  limiet bepaald  van 600 personen max.

En opnieuw met een tijdelijke vergunning.  Het moeten er nu eerst 975 worden en het liefst weer1200 natuurlijk , vanwege de investeringskosten van HAM b.v.

Volgens  berichtgeving zou er voor ca 200 migranten elders in Zeewolde permanente huisvesting worden gezocht . Op een terrein in de omgeving van de Gamma ?

Om chaos in de huisvesting van arbeidsmigranten te voorkomen is destijds de lokatie aan de Bosruiterweg bestemd om arbeidsmigranten die werkzaam zijn binnen de gemeente Zeewolde te huisvesten.

Eerder onderzoek wees uit, dat tenminste 70 % van deze 1200 mensen werken in de wijde regio. Nijkerk, Putten , Amsterdam, Schiphol, Soest enz.

De gemeente (Gorter) weigerde eerder op 14 en 16 te handhaven op permanente bewoning.

Dat deed hij wel en onterecht bij een aantal oudere weduwvrouwen met behulp van zijn legertje BOA’s, om vervolgens de rechtszaken bij de Raad van State te verliezen.

BOA’s in dienst bij de gemeente met daarnaast nog een eigen bedrijf.

De druk op de woningmarkt is enorm , starters maken geen enkele kans meer.

In sneltreinvaart neemt de verloedering op de verschillende bedrijventerreinen toe.

Dit college kamt met de erfenis van verkeerde keuzes in het verleden zoals het afschaffen van bedrijfvestigingvoorwaarden en het wegjagen van MKB bedrijven.

De gemeente maakte permanente bewoning op het bedrijventerrein Krachtenveld er mogelijk . Kantoren werden leeg gemaakt en migranten deden er hun intrede.

Uitzendbureaus kopen tegen de hoofdprijs goedkopere (starters)woningen in Zeewolde op.

Om er vervolgens  migranten in te huisvesten ( opbrengst € 2000-€ 2400,-/maand).

En de jeugd heeft het nakijken.

Het werk en de werkgelegenheid in Zeewolde neemt zienderogen af en lege dozen doen hun intrede.

En meer en meer  witte zakken.

Banen en MKB -bedrijven verdwijnen en  de verschillende crises doen inmiddels de rest.

Zeewolde kampt aan de Bosruiterweg met een erfenis uit het verleden.

Beheers deze situatie , maar laat het probleem zeker niet groter worden. 

De aanvraag voor de omgevingsvergunning leest u op de website  van de gemeente Zeewolde .

Bezwaar maken, een zienswijze indienen kan t/m..

Wordt vervolgd.

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

College Zeewolde wil eind dit jaar azc heropenen en 365 migranten verplaatsen

Zeewolde, donderdag 8 september 2022

Bron: Omroep Flevoland

Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde hoopt dat het voormalige asielzoekerscentrum (azc) aan de Bosruiterweg 16 eind dit jaar heropend kan worden. Het college geeft aan op korte termijn de nodige vergunningen te willen verlenen, zo staat in een collegevoorstel te lezen.

Om het azc te heropenen moeten wel honderden arbeidsmigranten verhuizen naar het naastgelegen terrein. Het college wil een tijdelijke vergunning geven voor nieuwe huisvesting voor 365 arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg 14. 176 arbeidsmigranten blijven voorlopig op het zelfde complex wonen als waar het azc moet komen, maar worden wel afgescheiden van toekomstige asielzoekers.

Het college benadrukt dat voordat het azc opnieuw open gaat, nog wel een nieuwe bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet worden gesloten. In het asielzoekerscentrum zouden maximaal zeshonderd asielzoekers moeten komen. Het COA diende hiervoor eerder deze zomer een verzoek in bij de gemeente Zeewolde. Het azc zou vooralsnog tijdelijk in Zeewolde geopend kunnen worden, zegt het college. Permanente opening na 2025 wordt nog verder onderzocht.

Vorige maand vroegen diverse fracties nog naar de stand van zaken rondom de mogelijke heropening van het azc in Zeewolde.

Toekomst voor arbeidsmigranten aan de Bosruiterweg
Voor de periode na 2025 is het de bedoeling dat het complex aan de Bosruiterweg (op nummer 14) duizend arbeidsmigranten gaat huisvesten. Het gaat dan om migranten die over het algemeen korter dan één jaar in Zeewolde blijven. De vorm van huisvesting zou op deze locatie compact moeten blijven om permanente bewoning tegen te gaan. De gemeente spreekt van een hotel-achtige setting.

De gemeente is verder op zoek naar locaties voor arbeidsmigranten die langer dan één jaar in Zeewolde blijven en die willen integreren in de samenleving. Het college wil dat deze groep migranten dichter bij het dorp komt wonen. Aan de Bosruiterweg 14 wonen nu al zo’n tweehonderd mensen die tot deze zogenoemde long-stay-groep behoren. Deze zouden dus in de toekomst moeten verhuizen.

Een mogelijke locatie voor hen is een plek aan de Gelderseweg tussen bedrijventerreinen Vestingveld en Trekkersveld. De locatie is in handen van het Rijksvastgoedbedrijf en was in 2020 al in beeld voor een mogelijke opvang van 500 arbeidsmigranten. Destijds kwam een onderzoek naar deze locatie niet van de grond, schrijft het college.

Lees hier meer over het dossier AZC Zeewolde via Omroep Flevoland

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

COA en gemeente Zeewolde praten over heropening AZC.

Update 25 augustus ;

Vandaag , 26 augustus maakt de regering de plaatsen bekend waar asielzoekerscentra worden gevestigd.

Zeewolde wordt in bedekte termen daarbij nu al genoemd.

Vluchtelingen moeten  worden opgevangen .

De overheid gaat voor deze huisvesting /bestemmingsplanwijziging ongetwijfeld gebruik maken van de noodwet.

Het is nog de vraag waar de huidige 600 arbeidsmigranten die nu in het gebouw wonen, gehuisvest gaan worden.

De gemeente Zeewolde heeft bij monde van BM Gorter geroepen , dat de gemeente geen plaats heeft en het COA door verwezen naar Peter Epe , de eigenaar ? van het terrein aan de Bosruiterweg 14 en 16.

De huisvesting van de 600 arbeidsmigranten op de Bosruiterweg 14 ( tot 2025 )is vanaf het begin in strijd met het geldende bestemmingsplan. De gemeente Zeewolde nam destijds niet eens de moeite om het bestemmingsplan wettelijk te wijzigen  maar verstrekte een tijdelijke vergunning tot 2025.

Want de afspraak is om op het terrein 600 asielzoekers  op te vangen en plaats te bieden aan 600 arbeidsmigranten .

Een groter aantal liet en laat het terrein en de vergunning niet toe.

Die arbeidsmigranten moeten dan wel binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde werkzaam zijn ,zo besliste de gemeenteraad destijds .

Van die regel klopte doen al aantoonbaar niets , zie eerdere berichten op www.OnsZeewolde.Nl en ook nu is het overgrote  deel van de 1200 man/vrouw werkzaam in de rest van Nederland.

De makkelijkste manier om dit cijfer te onderbouwen is om de fietsbewegingen op de Bosruiterweg te tellen.

De gemeente ( BM Gorter)weigert op dit adres  te handhaven op  permanente bewoning maar schuwt er niet voor om dat op andere adressen in alle hevigheid wel te doen.

Ik herinner me nog goed het verhaal en de motivatie van de gemeente Zeewolde van destijds.

De RvS had nogal moeite met de vergunning  omdat het terrein een recreatieve bestemming heeft.

De juridisch medewerker  verklaarde dat de gemeente Zeewolde er alles aan zou gaan doen om het aantal arbeidsmigranten met 10 % per jaar op te willen nemen in de lokale gemeenschap. Het terrein kwam zo weer beschikbaar voor recreatie

Het voormalige B&W loste dat op door het bedrijventerrein Planetenveld een woonbestemming te geven , ten nadele van de gevestigde bedrijven.

Mooie woorden . Allemaal al lang weer vergeten. Of toch niet.

Peter Epe en/of zijn opvolgers maken zich op voor het nieuwe verdienmodel voor zeker nog eens 10 jaar , maar dan niet voor 1200 maar voor 1800 man/vrouw.

Wordt vervolgd.

Update 28 juli ; 

Volgens een persbericht van de gemeente Zeewolde wordt het voormalige asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg 16 nog dit jaar weer ingebruikname genomen voor de  huisvesting van 600 arbeidsmigranten. ( bron: de Stentor)

Tot eind 2025 kunnen hier dan 600 asielzoekers worden opgevangen. ( Dan loopt hier de vergunning af).

De gemeente onderzoekt samen met het COA de mogelijkheden voor de permanente vestiging van een  AZC.

Voor de 600 arbeidsmigranten die nu in het voormalige opvangcentrum verblijven aan de Bosruiterweg 16 zullen mogelijk op de Bosruiterweg 14 nieuwe verblijfsruimten  worden gebouwd.

De exploitant van het terrein wil voor deze 600 arbeidsmigranten nieuwe huisvesting bijbouwen. Daarmee komt de totale opvang in het recreatiegebied op huisvesting van 1800 man/vrouw. 

Eind augustus worden de benodigde vergunningsaanvragen aan het college voorgelegd, waarna de gemeenteraad en Zeewoldenaren hun zegje kunnen doen.

Daarna volgen de gebruikelijk wettelijke procedures voor de vergunningverlening en de  eventuele bewaar- en beroepsprocedures.

Gezien de enorme druk op huisvesting kunnen eerdere afspraken en verleende vergunningen maar zo worden gewijzigd. Luttelgeest is daarvan een triest voorbeeld.

Voor de opvang in Zeewolde kan het COA zich beroepen op de eerdere overeenkomsten tot 2025.

De uitbreiding van het aantal arbeidsmigranten op de Bosruiterweg 14 van 600 naar 1200 is strijdig met het geldende bestemmingsplan.

Van een eerder draagvlak onderzoek is mij niets bekend , wel van een tekort aan vrijwilligers bij de opvang.

Tot zover.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is in gesprek met de gemeente Zeewolde

over het heropenen van het voormalige AZC aan de Bosruiterweg.

De huisvesting is nu in gebruik als huisvesting voor tenminste 600 arbeidsmigranten.

Op het naast gelegen terrein is huisvesting gebouwd voor nog eens 600 arbeidsmigranten in 140 chalets. Het leverde Zeewolde de bijnaam “Polenhoofdstad “van Nederland op.

Het bewuste terrein de Bosruiter van  21 ha. Met 15 logiesgebouwen voor 600 asielzoekers. Het “groene” terrein ( foto onder) is inmiddels bebouwd met tenminste  140 chalets voor “poolse” arbeidsmigranten.( zie foto onder)

 

Volgens de gemeente Zeewolde wordt er gedacht aan het heropenen van het voormalige AZC aan de Bosruiterweg. ( bron :Lokale Omroep Zeewolde)

Het AZC is in 2018 gesloten omdat er te weinig vluchtelingen waren.

Sindsdien zijn de gebouwen in gebruik  voor de huisvesting van tenminste 600 arbeidsmigranten.

De gemeente en het COA laten weten dat er onderling contact is geweest over de heropening maar dat er nog geen concrete stappen zijn gezet.

Het is onbekend om hoeveel nieuwe asielzoekers het zou gaan , mocht het AZC weer openen.

Het COA is op zoek  naar nieuwe lokaties en uitbreiding van bestaande lokaties  voor de huisvesting van ca 15.000 asielzoekers .

Alle gemeentes in Nederland zijn aangeschreven om een bijdrage daarin te leveren.

Het beoogde terrein aan de Bosruiterweg heeft nog steeds de bestemming AZC.

In Luttelgeest heeft het Rijk een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers ( max 300)aangewezen.

Commissaris Leen Verbeek ligt daar inmiddels zwaar onder vuur over de gevolgde procedure en mogelijke oneigenlijke intimidatie van raadsleden.

Eerder speelde in Zeewolde het toenmalige college van B&W een zeer kwalijke rol in de vergunningverlening voor het AZC en het Polenhotel.

De vergunning voor huisvesting van 600 arbeidsmigranten  is in 2018/2019 voor 5 jaar verleend.

Het levert de gemeente inmiddels  geld op omdat arbeidsmigranten zich in moeten laten schrijven in het Basisregistratie Personen systeem.(BRP).

OnsZeewolde.nl schreef in oktober 2019 uitgebreid een artikel onder de kop ” Beste Bosruiterweg” terug te vinden in het “Archief” rechtsonder in uw scherm.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Van aanwinst tot splijtzwam: Hoe het grootste datacentrum van Europa toch niet in Zeewolde kwam

Meta (van Facebook) zou in Zeewolde het grootste datacentrum van Europa bouwen. Lokale politici zagen gouden bergen voor hun polderdorp en legden de rode loper uit voor de Amerikaanse techgigant. Maar het liep anders. De bevolking keerde zich tegen de energieslurper en nu trekt Meta de stekker eruit. Reconstructie van een onvermijdelijk debacle.

Bron: De Stentor 02-07-22, door Ard Jongsma

In Zeewolde wilde Meta een soortgelijk complex bouwen als de twee hallen van het datacentrum van Meta in het Deense Odense. Maar dan met vijf datahallen. Die komen er definitief niet meer.

“Als gemeente Zeewolde gaan we vanuit het niets Champions League spelen.” Wethouder Egge Jan de Jonge (CDA) kan in juni 2020 zijn enthousiasme niet verhullen als hij het grote nieuws wereldkundig maakt.

Het kleine Zeewolde, 23.000 inwoners, heeft een Amerikaanse techreus verleid om in het dorp het grootste datacentrum van Europa te bouwen. Een mega-investering die de lokale economie een enorme boost zal geven. Honderden nieuwe banen en zoveel restwarmte dat duizenden woningen in Zeewolde, Lelystad en Harderwijk van het gas af kunnen. Een
kans die de gemeente niet aan zich voorbij wil laten gaan.

De omvang van het project is enorm. Vijf reusachtige datahallen met knipperende lampjes die jaarlijks net zoveel stroom verbruiken als alle inwoners van Amsterdam. Bovendien komt het datacentrum op een lap grond van driehonderd voetbalvelden groot. Het zijn voor het college van burgemeester en wethouders geen beperkingen. Sterker nog: Zeewolde helpt Meta een handje bij het verkrijgen van de benodigde grond.
Egge Jan de Jonge was als wethouder de afgelopen jaren een groot voorstander van de komst van het datacentrum van Meta naar Zeewolde. Hij verwachtte dat zijn gemeente daarmee ‘Champions League’ zou gaan spelen.

Eerste twijfels ontstaan al snel
Onder Zeewoldenaren ontstaan echter al snel twijfels. Dit datacentrum is wel heel erg groot, zeggen inwoners, en het slurpt bovendien ongelofelijk veel energie. Dat er geheimzinnig wordt gedaan over welke Amerikaanse multinational er achter het plan zit, helpt ook niet mee. Pas anderhalf jaar later, in november 2021, maakt de gemeente na lang aandringen bekend dat het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp – Meta –
achter het datacentrum schuilgaat.

In de weken voordat de gemeenteraad van Zeewolde stemt over de komst van het datacentrum naar hun dorp, groeit het verzet. Boeren ageren tegen het opofferen van vruchtbare landbouwgrond, duizenden mensen tekenen een petitie tegen de komst van Meta, lokale politici ontvangen haatmails en milieuactivisten bezetten het gemeentehuis en plakken protestposters in het anders zo rustige dorp. Ook de landelijke politiek roert zich en partijen in Eerste en Tweede Kamer spreken zich uit tegen de bouw van het hyperscale datacentrum. De Haagse belangstelling stoort wethouder De Jonge mateloos. Den Haag heeft ‘boter op het hoofd’. ,,We zijn hier al twee jaar mee bezig.”

Nieuwe kabinet trekt de teugels aan
Hoewel een meerderheid van de gemeenteraad half december vorig jaar voor Meta het licht op groen zet, is de geest uit de fles. Het nieuwe kabinet, dat dan net is aangetreden, trekt de teugels aan. Nieuwe hyperscale datacentra zoals in Zeewolde zijn alleen nog toegestaan aan de randen van Nederland, zoals in Middenmeer en bij de Eemshaven in
Groningen. Bovendien trapt minister Hugo de Jonge van Ruimtelijke Ordening op de rem: het toestaan van nieuwe datacentra ligt voorlopig stil. Meta ontspringt de dans, de politiek in Zeewolde heeft immers al een besluit genomen. Toch is de strenge opstelling van Hugo de Jonge een teken dat het allerminst een gelopen race is.
En dan is het woensdag 16 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het blijkt bovenal de dag waarop inwoners van Zeewolde de partijen die vóór het datacentrum stemden een flink pak rammel geven. De twee partijen die tegen zijn – Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie – winnen fors en halen samen een absolute meerderheid (14
van de 19 zetels). Hun belangrijkste verkiezingsbelofte? Meta’s datacentrum stoppen. ,,Mensen voelen zich niet gehoord”, zegt fractievoorzitter Tom Zonneveld van Leefbaar over de grote winst van zijn partij.

Radicaal andere situatie
Door de spectaculaire verkiezingsuitslag verandert de situatie radicaal. Waar de gemeente voorheen de rode loper uitrolde voor Meta, opereert de techgigant uit Silicon Valley plotseling in een vijandige omgeving. En dat terwijl het bedrijf van Mark Zuckerberg er juist prat op gaat een goede buur te willen zijn. Twee weken na de verkiezingen meldt Meta dat het ‘gezien de omstandigheden’ de ontwikkelingen in Zeewolde pauzeert.
Fractievoorzitter Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde. Zijn partij heeft met tien van de negentien zetels nu de absolute meerderheid in de raad.

De time-out komt niet echt als een verrassing. Achter de schermen is dan al wel duidelijk dat het kabinet de komst van een hyperscale datacentrum in Zeewolde niet meer ziet zitten. Als minister Hugo de Jonge begin juni meldt dat hij de grond waarop het datacentrum moet komen (de helft is van het Rijk) voorlopig niet aan Meta wil verkopen, weten de Amerikanen genoeg: de realisatie van een groot datacentrum in Zeewolde is vrijwel onmogelijk geworden. Een reactie laat niet lang op zich wachten, afgelopen donderdagavond meldt Meta dat het de stekker er definitief uittrekt. ‘Wanneer we een
locatie voor een datacenter overwegen, ligt onze prioriteit bij een goede match met de omgeving’, meldt het bedrijf. ‘Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is. We beëindigen onze ontwikkelingsplannen en we werken nauw samen met gemeente en provincie om dit project efficiënt af te sluiten.’

Staart tussen de benen
,,Een verstandig besluit”, laat minister Hugo de Jonge in een reactie weten. Ook fractievoorzitter Tom Zonneveld van Leefbaar is tevreden. ,,Ik had niet verwacht dat Meta zo snel zou beslissen om er helemaal mee te stoppen, maar ik ben blij dat het bedrijf heeft ingezien dat er in Zeewolde geen draagvlak is voor een groot datacenter.”

Met veel tamtam presenteerde toenmalig wethouder Egge Jan de Jonge twee jaar terug de komst van het datacentrum. Nu verdwijnt Meta vrijwel geruisloos van het toneel, een beetje met de staart tussen de benen. Net als Egge Jan de Jonge zelf, die als wethouder uitgroeide tot hét politieke gezicht van het datacentrum. Zijn CDA hield na de verkiezingen nog maar één zetel over. Dat hij juist deze week met stille trom de lokale politiek verliet, kan haast niet symbolischer.

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Meta stopt plannen datacenter Zeewolde defenitief!

Het is definitief klaar en afgelopen !!

Meta laat via een woordvoerder aan de Lokale Omroep Zeewolde weten definitief met de ontwikkelingsplannen van hyperscale datacenter in Zeewolde te stoppen.

Citaat woordvoerder Meta ; ” Wanneer we een lokatie voor een datacenter overwegen, ligt bij ons de prioriteit bij een goede match met de omgeving.

Uiteindelijk hebben we besloten dat het bouwen van een datacenter in Zeewolde niet de juiste investering is.

We beëindigen onze ontwikkelingsplannen en we werken nauw samen met de gemeente en provincie om dit project af te sluiten.” aldus een woordvoerder van Meta.

Meta is benauwd geworden voor de massale weerstand.

Ongewenst bleek ongewenst .

Het ongeloofwaardige sprookje is definitief over en uit , maar met een goede afloop voor Zeewolde!

Ik ben benieuwd naar de afwikkeling van de bestaande overeenkomsten.

Beste groeten  en geweldig bedankt voor uw steun !

Sipke Veenstra

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Minister Hugo de Jonge wil graag praten met Zeewolde.

Kort verslag van het Commissiedebat Datacenters 23 juni in Den Haag.

 Economische Zaken en Klimaat. 16.00 uur -23.00 uur

Aanwezige de ministers ;

H.M. de Jonge , minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

R.A.A Jetten,  minister voor Klimaat en Energie

M.A.M Adriaansens , minister van Economische Zaken en Klimaat.

En diverse kamerleden van verschillende politieke partijen, o.a JA 21 en de SP.

Zij kregen daarbij antwoorden op hun eerder vorig – en dit jaar gestelde vragen over het hyperscale datacentre in Zeewolde en over de beleidsvoornemens van de regering over hoe om te gaan met de digitale infrastructuur in de toekomst.

Dit zijn hun belangrijkste conclusies en uitspraken:

Het Rijks Vastgoedbedrijf verkoopt (voorlopig?) geen grond , de resterende 80 ha , aan Meta. Meta voldoet met haar plannen niet aan de eerder gestelde verkoopvoorwaarden. 

Dat blijkt uit het TNO rapport uitgebracht in opdracht van het Rijk.

Het bedrijf wekt bijvoorbeeld slechts 3,7% duurzame eigen energie op en weigert “zon op dak”

Intussen ontwikkelde het nieuwe kabinet een bredere visie en neemt het de regie terug.

  • Om in Nederland een situatie zoals in Zeewolde voor altijd te voorkomen zijn hyperscale datacenters nergens meer toegestaan.
  • Bij wet vast te stellen middels een Algemene Maatregel van Bestuur ( AMvB)
  • Met uitzondering van Middenmeer (uitbreiding)en Eemsmond(nieuw), omdat deze lokaties eerder zijn aangewezen en in het kader van de energietransitie aangesloten kunnen worden op “groene stroom”  in de vorm van “wind van zee”.
  • De “wind van zee” kan hier technisch aan land worden gebracht .
  • Er wordt daarmee voorkomen dat er een duur kabelnetwerk speciaal voor hypersales door het hele land moet worden aangelegd.
  • Vanwege het economische belang voor ons allemaal, 92 % van de bevolking is dagelijks online , komt er een uitzondering voor de bouw van co-locate datacenters .
  • Bij een oppervlakte van meer dan 5 ha zijn daarbij niet de gemeentes maar de provincies  het bevoegd gezag. Co-locate datacenters zijn economisch van zeer groot belang in het kader van de digitalisering en kennen meerdere gebruikers/eigenaren.  (Nederland kent er inmiddels 189 met een oppervlakte van totaal ca 325.000 m2).
  • De korting voor grootverbruikers verdwijnt in de vorm van hogere belastingen.
  • Datacenters krijgen vanaf 1 jan. 2023 te maken met een Milieubeschermingsplicht.
  • Er komt een collectieve Warmtewet .

Minister de Jonge maakt op korte termijn een afspraak met gemeente Zeewolde , het nieuwe College , om de ontstane situatie ( met Meta) te bespreken.

De geitenpaadjes . Later meer.

Met vriendelijke groet ,

Sipke Veenstra

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen

Zeewolde krijgt (voorlopig) geen hyperscale datacentrum, maar kabinetsbesluit geldt niet voor Zeewolde!

Update : 11 juni 2022

Het Rijk weigert om de resterende 80 ha grond ( voorlopig ) aan Meta -Facebook te verkopen!

Het Rijk heeft heldere duurzaamheid- en milieuvoorwaarden aan de verkoop  van de resterende 80 ha grond gesteld .

Aan die voorwaarden voldoen de plannen van Meta volgens een uitgebreid onderzoek van TNO niet.

Het kabinet beperkt de bouw van nieuwe hyperscale datacenters vanwege het enorme beslag dat ze leggen op energie en ruimte en vanwege het geringe aantal banen dat het oplevert. (250 fte’s en160 “contractanten”)

De twee locaties die overblijven voor nieuwbouw zijn Agriport A7 en B1 in de gemeente Hollands Kroon en de gemeente het Hogeland , voorheen Eemsmond in Groningen.

Volgens minister de Jonge zijn op deze 2 locaties aanlandplaatsen voor duurzame energie  , wind op zee, mogelijk.

Andere locaties zoals Eemshaven , Wijk aan Zee en Borssele vallen af.

Maar het kabinetsbesluit van vrijdag 10 juni heeft echter geen betrekking op de komst van Meta naar Zeewolde , omdat de procedures hier al lopen en de de oude gemeenteraad het bestemmingsplan op 16 december 2021 heeft vastgesteld !

Toch is de bouw van een hyperscale datacenter hier “geen gelopen race ” volgens de minister .

De exploitatie van het datacenter in Zeewolde voldoet niet aan de voorwaarden die het Rijk aan de grondtransactie van de laatste 80 ha stelt.

Dat stelden wij al eerder  in de bezwaren en de recente beroepsprocedure bij de Raad van State. Goed om te vernemen , dat het kabinet het daarin met ons eens is.

Minister de Jonge verwoorde de bezwaren van het kabinet als volgt : ” Het gaat over de manier waarop bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn toegepast in het ontwerp , het gaat over allerlei eisen over duurzaamheid en energie”.

Het datacenter wenst geen zonnepanelen op het dak , wekt slechts 3,7 % duurzame energie op , gebruikt verouderde koelsystemen en de restwarmte is niet economisch herbruikbaar – SV.

” Datacentra vragen ongelooflijk veel ruimte en ongelooflijk veel energie en Nederland is zo klein en de schaarste is zo groot dat we ons niet kunnen veroorloven slordig met onze ruimte en energie om te gaan”

Het datacenter gebruikt 1380 Gwh aan energie en 2,5 miljoen m3 koelwater per jaar

Minister de Jonge kondigde vrijdag hele strikte regels aan voor datacentra en zegt dat het kabinet eigenlijk maar in twee Nederlandse gemeenten ruimte ziet : Hollands Kroon in Noord -Holland en Hogeland in Groningen.

Goed nieuws , maar pas  veilig als het woord ” voorlopig” ook geschrapt wordt.

Voor Zeewolde is het financiëel gezien de goedkoopste optie wanneer het Rijk de stekker uit de dataplannen zou trekken. De aansprakelijkheidsclaim van Meta, als die er al komt, en de juridische  procedures en de kosten komen dan voor rekening van het Rijk.

Het gemeentebestuur van Zeewolde zal gezien de verkiezingsuitslag geen gebruik willen maken van haar voorkeursrecht om tegen het Rijk te gaan procederen om de 80 ha grond toch over te dragen in een ABC constructie.

Er spelen inmiddels enorme financiële belangen , niet alleen bij Polder Networks b.v , de eigenaar van o.a 80 ha grond, wat boerderijen met stikstofrechten, 3 inmiddels gesloopte windmolens en zo meer.

Zeker ook bij Meta , die overigens nooit een definitief vestigingsbesluit heeft genomen.

Maar ook bij de plannenmakers, Arcadis als adviesbureau en andere betrokken partijen . De voorbereidingskosten voor de bestemmingsplanprocedure zijn door hen geraamd op ca 13 miljoen .

Allemaal werk wat moest leiden naar nog veel meer aanvullende opdrachten voor dit project.

De gemeente Zeewolde fungeerde ook hier als opdrachtgever blijkt ondermeer uit openbare verklaringen (van de bedrijfsvestigingadviseur van Zeewolde) en uit WOB verslagen.

Deze enkelvoudig door de gemeente Zeewolde gegunde miljoenen opdrachten zijn opnieuw in strijd met de Aanbestedingswet. 

De betrokken  partijen , samen met de voorstanders( bestuurders) van het project in Zeewolde en Flevoland oefenen zeer zeker dagelijks al hun invloed uit om de oorspronkelijke plannen te doen slagen.

De vraag blijft ook : wie zijn de feitelijke aandeelhouders van Polder Networks b.v ?

Kort gezegd : niet , wie er zit er achter ( facebook , dat weten we) , maar wie zit er als aandeelhouder nog meer in Polder Networks b.v.

Kortom , welke partijen worden/werden er beter van deze (grond)transactie.

Niet de gemeente Zeewolde  ? Die “verdiende ” tot op heden omgerekend 1 dollar per vierkante meter aan de grondtransacties. Bij elkaar minder dan 1 miljoen , bruto.

Volgens de laatste geruchten wordt 1 boerderij voorlopig ingezet als opvanglocatie  voor Oekraïnse vluchtelingen . Toch nog goed nieuws.

Wordt zeker vervolgt.

Met vriendelijke groet,

Sipke Veenstra

 

 

Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Voel je vrij om deze informatie te delen